SDP

 

PIDETÄÄN HUOLTA ROVANIEMESTÄ, ROVANIEMI PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

 ROVANIEMI, PERHEILLE PARAS KOTIKUNTA

 Perheille lisää tukea

Perheille on oltava tarjolla oikea-aikaisesti ja riittävästi apua ja tukea. 

Neuvoloiden resurssit on turvattava ja palveluita laajennettava tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Lapsiperheille suunnattua kotipalvelua on lisättävä, jotta avuntarpeet havaitaan ajoissa ja niihin voidaan vastata.

 Turvallinen lapsuus ja nuoruus

Koulujen ja päiväkotien on oltava turvallisia ja terveitä. On tärkeää, että ryhmäkoot sekä varhaiskasvatuksessa, että perusopetuksessa ovat riittävän pieniä ja osaavaa henkilöstöä on tarpeellinen määrä.

Kiusaamisen ehkäisyn ja oikea-aikaisen puuttumisen on oltava keskeisellä sijalla koulujen toiminnassa. Rovaniemelle tulee valmistella kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Rovaniemen on hakeuduttava mukaan poliisin, nuorisotyön, sosiaalihuollon ja koulun yhdistävään moniammatilliseen ankkuritoimintaan. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden ja kuntien ja järjestöjen tekemän nuorisotyön toiminnan edellytykset on taattava.

 Kohtuuhintaista asumista

Toimiva kaavoitus on edellytys kohtuuhintaisten kotien rakentamiselle. Asuinalueiden eriytymistä ja eriarvoistumista on estettävä. Lähiöiden kehittämiseen, palveluiden parantamiseen ja arjen turvallisuuteen on panostettava. Rovaniemellä tarvitaan esteettömyyttä edistävää suunnittelua ja kaavoitusta, joka luo puitteet ihmisten kohtaamiselle ja hyvinvoinnille.

 HYVINVOINTIA KAIKENIKÄISILLE

 Hoitoa ja tukea jonottamatta

Rovaniemeläisten tulee saada tarvitsemansa apu yhden luukun periaatteella. Palveluprosessien on oltava sujuvia. Asiakasmaksut eivät saa olla este kenenkään hoidolle. On panostettava mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen sekä kavennettava coronavirus epidemian aikana syntynyttä hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.

Rovaniemellä on parannettava hankintaosaamista. Erityisesti sosiaalipalvelujen hankinnan tulee aina perustua asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

 Pidetään kaikki mukana

Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. Haluamme turvata jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen. On varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys. Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua ja luovat turvaa myös läheisille. Omaishoitajien työtä on tuettava nykyistä paremmin.

Rovaniemen on kyettävä turvaamaan vammaisten toimiva arki ja osallistuminen yhteiskunnan toimintaan.

 Liikunta, kulttuuri ja harrastukset kuuluvat kaikille

Kulttuurin on oltava kaikkien saavutettavissa asuinpaikasta, tulotasosta, fyysisistä ominaisuuksista tai kielitaidosta riippumatta.  Lähiliikuntapaikkojen tulee olla esteettömiä ja hyvin hoidettuja.  Harrastuspaikkojen saavutettavuus on myös tärkeää.

Kirjastoja tulee kehittää yhä enemmän yhteisöjen kohtauspaikkoina ja elinikäisen oppimisen keskuksina. Kirjastopalveluiden tulee olla helposti saatavilla ja ovien avoinna silloin, kun ihmisillä on mahdollisuus käydä kirjastossa. 

Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mahdollisuus harrastamiseen harrastustakuulla. Urheiluseurat, kulttuuri- ja taidetoiminta ja muut nuorisotyön järjestöt on saatava tiiviisti mukaan harrastustakuun toteuttamiseen. 

 

KESTÄVÄÄ KASVUA, TYÖTÄ JA OSALLISUUTTA

 Kestävä kuntatalous luo edellytykset työlle ja elinvoimaan

Uusien työpaikkojen ja investointien edellytysten luominen on tärkeää koko Rovaniemen alueella. Sujuva ja ennakoitava päätöksenteko, aktiivinen yhteistyö sekä sujuva kaavoitus luovat pohjaa yritysten menestykselle. Rovaniemellä on saatava eri lupaprosessit sujuvammaksi.

Rovaniemen kaupungin hankinnoissa on tavoiteltava työllisyyttä, laatua ja ekologisuutta innovatiivisuuden ja aluetalouden tukemisen lisäksi. Hankinnoista tulee käydä tiivistä vuoropuhelua paikallisten yritysten, järjestöjen ja palveluiden käyttäjien kanssa.

Haluamme edistää matkailuelinkeinoa modernin markkinoinnin ja viestinnän keinoin ja luomme yhdessä Rovaniemelle turvallisen matkailukohteen maineen.

Tuemme koulutusyhteistyötä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin koulutuskeskus Redun kanssa ja kannustamme yrityksiä lisäämään harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Haluamme myös edistää kaupungin työllisyyden kehitystä panostamalla palkkatukiin ja varmistamalla, että työllisyyden kuntakokeilu onnistuu.

Verotuksen, palveluiden ja investointien on oltava tasolla, joka on kestävää myös pitkällä aikavälillä. Rovaniemen investoinneilla on tärkeä merkitys alueen työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kannalta. 

 Kunnat ovat ilmasto ratkaisijoita

Rovaniemen päästöt vähenevät edistämällä energiatuotannon uudistumista hiilineutraaliksi. Rovaniemen on tuettava öljylämmitteisten kiinteistöjen siirtymistä fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin. Tuulivoimarakentamista varten on Rovaniemeltä löydettävä yhteisesti hyväksyttäviä kohteita.

Liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä on panostettava joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn, kävelyyn ja muihin ilmastokuormitusta vähentäviin liikkumismuotoihin. Uusien asuinalueiden suunnittelussa on huomioitava, että arjen palvelut, harrastukset ja työpaikat ovat saavutettavissa julkisen ja kevyen liikenteen keinoin. Kevyen liikenteen reitistöä on Rovaniemellä lisättävä esim. Lampela - Rautatieasema yhteys.

Katujen, puistojen ja muiden julkisten tilojen siisteys ja viihtyvyys ovat asuinmukavuuteen ja vetovoimaisuuteen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Kuntien on pidettävät huolta ympäristöstä, myös rakennetusta ympäristöstä.

 Vaikutusmahdollisuuksia arkeen

On huolehdittava kaikkien kaupunkilaisten osallistumisesta ja osallistamisesta heitä koskevien päätösten valmistelussa. Kannustamme kaupunkilaisia tekemään kuntalaisaloitteita ja turvaamme valtuustossa perusteellisen keskustelun aloitteiden pohjalta. Rovaniemellä on kokeiltava osallistavaa budjetointi ja otettava muut asukkaiden kuulemiseen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävät toimet käyttöön nykyistä laajemmin.

Eri vaikuttamistoimielimiä tulee osallistaa ja heitä tulee kuunnella. Eri järjestöjä on otettava mukaan kuntien kehittämiseen nykyistä paremmin, ja kaupungin on turvattava järjestöjen toimintaedellytykset muun muassa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla toimitiloja.

 Rovaniemi, entistä parempi työnantaja

Rovaniemen tulee olla hyvä ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja kouluttamisesta.  Me haluamme edistää yhdenvertaisuutta ottamalla anonyymi työnhaku pysyväksi käytännöksi. Henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet heitä koskevassa päätöksenteossa ja kaupungin toimintaa ja palveluita kehitettäessä on turvattava. Rovaniemen on työnantajana tarjottava ensisijaisesti vakituisia ja kokoaikaisia työsuhteita. 

Toteutus Nettitaivas