SDP

Tavoitteet

Sosialidemokraattien tavoitteet

Rovaniemen kaupungin talous on saatava vakaaksi tulevan valtuustokauden aikana ja lainaottokierre parempaan hallintaan. Myös kaupungin investointihankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan on panostettava. Kaavoituksella on huolehdittava kaupungin elinvoimaisuudesta ja huomioitava samalla koko kaupungin luonto- ja ympäristöarvojen merkitys kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Uusille asuntoalueille on toteutettava tarvittavat palvelut samaan aikaan rakentamisbuumin kanssa.

Kuntalaisten kuuleminen kunniaan
Uusi kuntalaki korostaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamista kunnallisessa päätöksenteossa. Me sosialidemokraatit kunnioitamme kuntalaisten asiantuntemusta ja vaadimme asukkaiden mielipiteiden huomioimista kaupungin palvelutuotannossa ja merkittävissä investointihankkeissa. Monet ristiriidat ja valituskierrokset voidaan välttää, kun päätöksenteko on läpinäkyvää ja kuntalaisten mielipiteet huomioidaan jo asioiden valmisteluvaiheessa..

Pidetään huolta kouluistamme
Maailman paras peruskoulu on hyvinvointivaltiomme hienoimpia saavutuksia ja tasaarvon peruskiviä. Jokainen lapsi ansaitsee samat mahdollisuudet oman polkunsa rakentamiseen. Lasten ja opettajien terveys on kuitenkin usein uhattuna koulurakennusten huonon sisäilman ja homeongelmien vuoksi. Tarvitsemme korjausrakentamisen selkeän ohjelman, jolla voimme taata lasten ja opettajien työturvallisuuden kaikissa kouluissa.

Jokainen lapsi ansaitsee samat mahdollisuudeSivistyksen ensi askeleita otetaan kotien ja koulujen lisäksi päiväkodeissa. Uusien asioiden oppiminen ja toisten kanssa toimiminen ovat lapsen oikeuksia riippumatta perheen varallisuudesta. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, eikä sen toteutumista tule vaarantaa korkeilla päivähoitomaksuilla. Toimintaa tukevat ammattitaitoinen henkilökunta, riittävät ja hyväkuntoiset toimitilat sekä sopivan kokoiset ryhmät. Tavoitteemme on saada koko varhaiskasvatus maksuttomaksi.

Arvokas vanhuus on jokaisen oikeus
Sivistynyt yhteiskunta arvostaa ja kunnioittaa ikäihmisiä. Meillä on vastuu ja velvollisuus huolehtia siitä, että vanhustenhoidossa on riittävästi käsipareja hoitokodeissa. Samalla haluamme parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia elää turvallisesti omassa kodissaan. Me sosialidemokraatit puolustamme jokaisen ikäihmisen oikeutta saada omia tarpeita vastaava asumisratkaisu ja omaishoitajien tukemista. Satsaukset kotihoitoon, kuntoutukseen ja ateriapalveluihin parantavat vanhusten elämänlatua.

Kaikkien resurssit käyttöön
Tuhannet nuoret jäävät vuosittain ilman koulutus-, harjoittelu tai työpaikkaa. Seurauksena on usein syrjäytymiskierre, jonka inhimillinen ja taloudellinen hinta on mittaamaton. Kaikkien resurssit on saatava käyttöön ja siksi haluamme kehittää edelleen tärkeää nuorisotakuuta. Etsivä nuorisotyö on väline, jolla tavoitamme syrjäytymisuhan vaarassa olevat nuoret. Jokainen nuori ansaitsee tien opintoihin, harjoitteluun tai työhön. Vastuu tästä on viime kädessä kunnalla.

Verovarat on tarkoitettu ihmisten palveluihin
Kansalaisten perusterveydenhoito ja sote-uudistus on tehtävä ihmisten tarpeiden eikä markkinoiden mukaan. Ihmisten terveys ja hyvinvointi eivät ole kauppatavaraa. Päätösvalta hyvinvointipalveluista kuuluu kuntien asukkaille. Me sosialidemokraatit lähdemme siitä, että palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä vastaa verovaroin toteutettava julkinen sektori, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät. Sekava terveydenhuollon valinnanvapaus tai korkeat asiakasmaksut eivät saa estää kenenkään hoitoon pääsyä.
Kuntien yhteistoiminnalla ja uudella teknologialla mahdollistetaan oman terveyden seuranta ja toimintakyvyn ylläpito sekä varmistetaan laadukkaat, verovaroin kustannetut sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kunnan asukkaille.

Kulttuuri ja liikunta kuuluvat kaikille
Me sosialidemokraatit kannatamme monimuotoisia ilmaisia sekä edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluja. Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa ja edistävät kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Uimahallilla on suuri merkitys asukkaiden hyvinvointiin ja omaehtoiseen terveyden ylläpitoon. Saavutettavuuden vuoksi uimahalli on säilytettävä kaupungin keskustan alueella, missä se palvelee parhaiten kaikkia väestöryhmiä. Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa riippumatta vanhempien tuloista. Kaupungin omille kulttuurilaitoksille on ohjattava riittävästi resursseja monipuolisen toiminnan turvaamiseksi. Vapaille harrastajaryhmille on pystyttävä järjestämään verovaroin kohtuuhintaisia työskentelytiloja ja tukea toiminnan ylläpitoon..
Rovaniemi – asukkaiden ja opiskelijoiden kaupunki 
Me sosialidemokraatit toimimme tiivisesti paikka-kunnalla opiskelijoiden parhaaksi. Normaalien kuntalaisille kuuluvien hyvinvointipalvelujen lisäksi haluamme tukea opiskelijoita työharjoitteluun liittyvien työpaikkojen hankinnassa. Kaupungin tulee hyödyntää enemmän opiskelijoiden opinnäytetyövaihetta tarjoamalla ajankohtaisia aiheita, joista hyötyy myös kaupunki. Joukkoliikennettä on kehitettävä yhdessä opiskelijajärjestöjen ja asukkaiden kanssa.


Rovaniemen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry on paikkakunnan sosialidemokraattisia puolueosastoja yhteen liittävä järjestö. Järjestöön kuuluu neljä puolueosastoa. Kunnallisjärjestön tehtävänä on kannustaa ja valvoa sosialidemokraattien kunnallista päätöksentekoa ja johtaa oman puolueen valmistautumista valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin.

Toiminta perustuu sosialidemokraattisen liikkeen perusarvoihin: vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Kuntapolitiikan lähtökohtana on jokaisen ihmisen vapaus ja oikeus toteuttaa itseään yksilönä ja osana yhteisöä. Vapautta ei voi olla ilman yhteisiä rakenteita. Niillä luodaan jokaiselle mahdollisuuksia ja väyliä edetä elämässä.

Kaikista pidetään huolta. Sosialidemokraatit haluavat tukea niin kunta- kuin muussakin politiikassaan erityisesti niitä ihmisiä, joiden sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet eivät täysimääräisesti toteudu yhteiskunnassa.  Jokaisella ihmisellä on oikeus saada peruspalvelut riippumatta maksukyvystä tai asemasta yhteiskunnassa.

Vahvoja ja toimivia palveluita ei voi olla ilman tervettä kuntataloutta. Paikallista elinvoimaa ja taloudellista toimeliaisuutta on tuettava ja vahvistettava kannustavalla rahoitusjärjestelmällä luomalla hyvät edellytykset työllistävän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen sekä suuntaamalla palveluja ennaltaehkäisevään toimintaan.

 

Toteutus Nettitaivas